Danh Mục Tài Liệu Gốc < Quản Lý Chất Lượng >

STT Tên tài liệu Mã tài liệu  Ngày hiệu lực Bộ phận được phân phát Hình thức Ghi chú
1. Phòng Nhân sự
1 Khác ( Thông báo, quyết định…)           
1.1 TB: QĐ tính lương vận chuyển lái xe, phụ xe tại chi nhánh   07/2017/QĐ-Pico  06-04-17 P.NS,     
1.2 TB: QĐ khoán danh số  13/2016/QĐ-Pico 01-09-16 P.NS, P.KT, P.KD